Posted on

Gr. 3 CAPS English FAL Book 1

Gr. 3 CAPS English FAL Book 1

Gr. 3 CAPS English FAL Book 1​

Free Education Scan me

Gr. 3 CAPS English FAL Book 1​

Dpwnload: Grade 3 CAPS English FAL Book 1

IndexGr. 3 CAPS English FAL Book 1

Grade 3 CAPS English FAL Book 1 Index
Thinking about our holidays
Nomsa went to the farm
About farm life
Jabu went to the zoo
Sports Day
It’s Sport Day
The games we play
What I like to do
We like reading
Reading a book
A big family
My own family
We keep our home clean
Visiting granny
Just checking

Ann writes a letter
What Nomsa and Ann will do
Ann visits Nomsa
Let’s start cooking
Visiting Thabo
Planning our trip
Getting ready to go
We see a new town
We go on a boat
On the island
To the mountain
On the mountain
Flying back home
After our trip
Just checking
At what time?
About time
Seasons and weather
Reading a weather chart
After the storm

We work in our garden
We grow vegetables
Just checking

Posted on

Gr. 3 Rainbow Maths Book 1

Gr. 3 Rainbow Maths Book 1

Gr. 3 Rainbow Mathematics Book 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Mathematics Book 1

Gr. 3 Rainbow Maths Book 1

IndexGr. 3 Rainbow Maths Book 1

Gr. 3 Rainbow Maths Book 1 Index
Count, sort and show!
Clever counting
Numbers on a hundred board
Place value
Addition and subtraction
Doubles and halves
Fractions
Sorting money
Patterns
Balls, boxes and cylinders
Draw, name and compare 2D shapes
Time passes
Measuring length
Capacity
Working with mass
Data handling
Compare and order numbers
Place value to 99
Putting tens together when we add to 99

Add on a number line
Subtract on a number line
It’s party time
Counting up to 200
Practice with 5s
Count in 2s
Money then and now
Count in 3s
What comes in 4s?
Patterns in numbers
Division
Fractions
It’s about time
Target 200
Working with groups of numbers
Putting tens together and taking them apart
A visit to the dentist
Add and combine
Solve it!
Count and calculate

Measuring in centimetres
Target 300
Adding and subtracting with 100s
Target 400
Weighing in
Target 500
Sharpen your skills
Symmetry
Building up to 500
Count in 2s
Pave with tiles
Using fives
Working with time
Count in 3s and 4s
Count in 50s
Fractions: halves and quarters
Fractions: halves, thirds and sixths
Fractions: fifths
3D objects
Double and half
Group and combine
Maths fun

CAPS Workbooks Grade 3

Posted on

Gr. 3 Rainbow English HL Book 1

Gr. 3 Rainbow English Home Language Book 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow English Home Language Book 1

Gr. 3 Rainbow English HL Book 1

IndexGr. 3 Rainbow English HL Book 1

Gr. 3 Rainbow English HL Book 1 Index
I am back at school
About my school
Teacher has a birthday
My secret birthday wish
Sports day
Fun day at school
Sports day is washed away
After sports day
The school shed is on fire
Fire safety
Library day
Reading books
Things we like
Who likes what?
A strange visitor at our school
The school goat

My favourite cousin
My cousin
A family visit
On my way to visit my cousin
We get there at last
What we did together
The lost teddy bear
Finding things
Tumi gets lost
Child safety
Our grandfather’s birthday picnic
Parties and picnics
A healthy family
Keeping time
My grandmother’s story
A family story

Places to visit
Where should we go?
Table Mountain
Writing a newspaper
Look at all the fish
The Aquarium
Pilanesberg
Reading the news
The Addo Elephant Park
Planning my week
Gold Reef City
Fun at Gold Reef City
Travelling back home
About our trip
Let’s write a story
Writing my own news

The lion and the mouse
The big lion and the tiny mouse
The hare and the tortoise
Let’s race
The sun and the wind
The big contest
Bongi rides around
Bongi’s bike ride
Bongi cleans up the litter
The big clean-up
Deep sea diving
Under the sea
The ant world
More about ants
About reading
Let’s write a story

Posted on

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Tel, orden en wys!
Slim maniere om te tel
Getalle op ‘n honderdkaart
Plekwaarde
Tel op en trek af
Verdubbel en halveer
Breuke
Sorteer geld

Getallepatrone
Balle, houers en silinders
Teken, benoem en vergelyk 2D-vorms
Tyd stap aan
Meet die lengte van die sye
Inhoudsmaat
Werk met massa
Datahantering
Vergelyk en rangskik getalle
Plekwaarde tot 99

Maak groepe van tiene wanneer ons tot by 99 optel
Voeg ‘n getallelyn by
Gebruik ‘n getallelyn om mee af te trek
Partytjietyd
Tel tot by 200
Oefen met 5
Tel in 2’s
Geld toe en nou
Veelvoude van 3

Veelvoude van 4
Getallepatrone
Verdeling
Breuke
Tyd sal leer
Teiken 200

Kwartaal 2
Voeg tiene saam of breek hulle op
‘n Besoek aan die tandarts
Tel op en voeg saam
Werk met groepe getalle
Los op
Tel en bereken

Meet in sentimeters
Teiken 300
Tel op en trek af in 100’e
Teiken 400
Kom ons weeg
Teiken 500
Tel op en trek af
Patrone vir alles

Simmetrie
Werk tot 500
Vermenigvuldiging en deling (10)
Tel in 2’s
Plavei met stene
Gebruik vywe
Werk met tyd
Tel in 3’e en 4’e

Tel in 50’s
Breuke: halwes en kwarte
Breuke: halwes, derdes en sesdes
Breuke: vyfdes
3D-voorwerpe
Verdubbel en halveer
Groepeer en voeg saam

Posted on

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Kwartaal 1
Iets oor my
My skool
Alles oor my
Groter en ouer
Gevoelens
Die dinge waarvan ek hou
Ons doen wat reg is

Maak seker
Gesondheid en eerstehulp
Brandwonde
Ek hou my liggaam veilig
Ek versorg myself
Ek hou myself gesond
Regte en verantwoordelikhede
Godsdienstige en ander spesiale dae
Ons mark seker

Kwartaal 2
Gesonde eetgewoontes
Ons eetgewoontes
Gesonde eetgewoontes
Ek eet graag gesond
Insekte
Meer oor insekte
Insekteskuilings
Spog met jou kuns
Lewensiklusse

My troeteldier
Ons beskerm ons omgewing
Herwin papier
Godsdienstige en ander spesiale dae
Plekke van aanbidding
Sertifikaat
Woordeboek