Posted on

Gr. 6 CAPS English FAL Book 1

Gr. 6 CAPS English FAL Book 1

Gr. 6 CAPS English FAL Book 1

Free Education Scan me

Gr. 6 CAPS English FAL Book 1

Download: Gr. 6 CAPS English FAL Book 1

IndexGr. 6 CAPS English FAL Book 1

Grade 6 CAPS English Book 1 Index
Joe plays soccer after all
Thinking about the game
Writing a story
Getting it right
Our vegetable garden
Puzzles and poems
Word families
Just checking
What’s in the news?
Planning your news article
The food we eat
More about language
News from the sea
Making unsafe places safe
Thinking about safety
Play the Tense Game

Michael gets a pet
The tale of the tail
Proper nouns
And now for the action
The aliens have landed!
Meeting an alien
Join them up!
Just checking
About town
What’s on the box?
Working with words
Feeling negative
About space
Out of this world
Looking at language
Who owns it?

The brave little fish
More about the brave little fish
Writing your story
Demonstrative pronouns
The Lion King story
The lion sleeps tonight
Fun with language
Tense game
Animals big and small
Sharing our world with animals
Join them up!
Whose is it?
A radio interview
Thinking about the stars
About me
Can you remember?

A story about Myrtle the turtle
Caring for sea animals
Myrtle writes a letter
The little turtle
City or village
Language urban and rural
Spreading the news
Caring for our environment
Our safety
Thinking about safety
Designing a questionnaire
Looking at language
On the internet
More map work
Finding your way

Posted on

Gr. 6 Rainbow Maths Book 1

Gr. 6 Rainbow Maths Book 1

Gr. 6 Rainbow Mathematics Book 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Mathematics Book 1

Gr. 6 Rainbow Maths Book 1

Index

Grade 6 Rainbow Maths Workbook 1 Index
Base Ten counting
Numbers 0 to 100 000
Addition and Subtraction
Multiplication and multiples
Division and factors
Operations
Ratio and Rate
Fractions
Money and fractions
Party time with fractions
How far for how long?
Area and perimeter
Volume
Mass and weight
2-D shapes and 3-D objects
Shapes
Data handling
How many do you count? Numbers to 10 000
Numbers 0 to 100 000
Properties of numbers

Addition and subtraction up to 5-digit numbers
Subtraction up to 5-digit numbers
Fractional notation
Equivalent fractions and more
Addition and subtraction of fractions
Fractions of whole numbers (proportional sharing)
Percentages and fractions
Percentages and decimals
Time
More time
2-D shapes and sides
2-D shapes and sides
Circles
Frequency tables
Mean, median and mode
Read graphs and interpret bar graphs and pie charts
Questionnaires
All about number patterns
Numbers 0 – 200 000

Rounding off
Rounding off to the nearest five
Multiplication and prime factors
Multiplication and the distributive property
Multiplication using expanded notation and the vertical column methods
Multiplication and rounding off
3-D objects
Describing 3-D objects
Geometric patterns
Describing geometric patterns
Geometric patterns and tables
Refection symmetry
Sharing and grouping problems
Rate
Ratio
Factors
Grouping and sharing
Division

Division: multiple operations on whole numbers with or without brackets
Fractions through measurement
Fractions
Decimal notation
Time in decimal form
Money
Adding and subtracting decimals
Place value of digits to at least two decimal places
Compare and order decimal fractions to at least two decimal places
Multiplying with decimals
Volume and capacity
Estimating, measuring and recording capacity
Millilitres to kilometres

Posted on

Gr. 6 Rainbow English HL Book 1

Gr. 6 CAPS Rainbow English HL Book 1

Gr. 6 Rainbow English HL Book 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow English Home Language Book 1

Gr. 6 Rainbow English HL Book 1

IndexGr. 6 CAPS Rainbow English HL Book 1

Gr. 6 Rainbow English HL Book 1 Index
What’s in the news
Reading the news
Writing a newspaper article
Write right
Schoolgirl saves boy’s life
Language matters
Caring for ourselves
Talking about the news
How hare tricked Elephant and Whale
Thinking about Hare, Whale and Elephant
How Rabbit tricked Lion and Crocodile
Different types of nouns
The man who bought the shade
In the shadow of a tree
More about language
Tense game

Reading adverts
Designing my own advertisement
Design a travel brochure
Planning a pamphlet
Linking language
Persuading
Writing a persuasive argument
Poetic and other devices
A dialogue late at night
Oh no Mr Lion!
Planning a play
Reporting on what they say
The fun in poetry
A praise poem for South Africa
Poems around the sun
Write a poem

Baking cupcakes
Writing a recipe
New beginnings and endings
Make these desktop dancers
How I spend a typical day
Writing a letter with directions
What a dictionary tells us
An unbelievable night
More about the crocodile
The next day …
Writing my story
Book review
The young Nelson Mandela
Book review
It continues to happen
Check yourself!

Reading a story
Thinking about characters
Writing a story with believable characters
J?acob gives up
What else does the story tell us?
Plan a story
It happened sometime before
Interview a soccer star
Soccer soccer everywhere
The history of soccer
Writing information text
Descriptive language
It all depends on the weather
The water cycle
Write an information text
What’s on the box??

Posted on

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Basis-tien-gebaseerde tel
Getalle 0 tot 100 000
Optelling en aftrekking
Vermenigvuldiging en veelvoude
Deling en faktore
Bewerkings
Verhoudings en koers
Breake
Geld en breuke
Partytjietyd met breuke
Hoe ver en hoe lank?
Oppervlakte

Volume
Massa
2D-vorms en 3D-voorwerpe
Vorms
Datahantering
Hoeveel kan jy tel? Getalle 0 tot 10 000
Getalle 0 tot 100 000
Nog getalle 0 tot 100 000
Eienskappe van getalle
Nog eienskappe van getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle
Aftrekking tot 5-syfer getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle

Breuknotasies
Ekwivalente breuke en nog meer
Optelling en aftrekking van breuke
Nog optelling en aftrekking van breuke
Persentasies en breuke
Persentasies en desimale
Tyd
Meer tyd
2D vorms en sye
Sirkels

Kwartaal 2
Frekwensie tabelle
Gemiddeld, mediaan en modus
Lees en interpreteer die staafgrafieke en sirkelgrafieke
Vraelyste
Alles oor getalpatrone
Getalle van 0 tot 200 000
Afronding
Afronding tot die naaste 5
Vermenigvuldiging en priemfaktore
Vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap

Meer oor vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap
Vermenigvuldiging deur van uitgebreide notasie en die vertikale kolommetode gebruik te maak
Vermenigvuldiging en afronding
3D-voorwerpe
Beskrywing van 3D-voorwerpe
Meetkundige patrone
Beskrywing van meetkundige patrone
Meetkundige patrone en tabelle
Refleksie simmetrie
Deel- en groepeerprobleme
Koers

Verhouding
Faktore
Groepering en verdeling
Deling
Deling: Veelvuldige bewerkings op heelgetalle met of sonder hakkies
Breuke deur meting
Breuke
Meer breuke
Desimale notasie
Tyd in desimale vorm
Geld

Optelling en aftrekking van desimale
Nog optelling en aftrekking van desimale
Plekwaarde van syfers tot ten mistens twee desimale plekke
Vergelyk en orden desimale faktore tot minstens twee desimale plekke
Vermenigvuldiging met desimale
Volume en kapasiteit
Skatting, meting en rekord van kapasiteit
Milliliters tot kiloliters

Posted on

Gr. 6 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 6 Afrikaans Huistaal Boek 1

Tema’sGr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Nuusberigte
Wat sê die nuus?
Lees die nuus
Skryf ’n koerantberig
Woordsoorte
Skooldogter red seun se lewe
Werk met woorde en sinne
Ons bly gesond
Gesels oor die nuus

Volksverhale
Hoe Haas vir Olifant en Walvis om die bos gelei het
Dink na oor Haas, Walvis en Olifant
Hoe Haas vir Leeu en Krokodil ’n streep getrek het
Verskillende tipes selfstandige naamwoorde
Die man wat skaduwee gekoop het
Dink na oor die storie
Meer oor taal
Die tydspeletjie

Oorredende teks
Ons lees advertensies
Ontwerp jou eie adertensie
Ontwerp ’n reisbrosjure
Beplan jou brosjure
Werk met sinne
Oorreding
Skryf ’n oorredende argument
Stylmiddele en beeldspraak

Dialoë wat praat
’n Dialoog wat praat
O nee, meneer Leeu!
Beplan ’n toneelstuk
Deon versing oor wat ander sê

Bladsye vol gedigte
Die pret van poësie
‘n Lofsang vir Suid Afrika
Gedagtes oor die planete
Skryf jou eie gedig

Instruksies
Ons bak kolwyntjies
Skryf ’n resep
Meer oor voor- en agtervoegsels
Maak poppiedansers
Skryf ’n brief met aanwysings
Sinsontleding
Wat ’n woordeboek vir ons sê

Vertel ’n storie
’n Ongelooflike nag
Meer oor die krokodil
Die volgende dag
Ek skryf my storie
Boekresensie
Die jong Nelson Mandela
Boekresensie
Wat lees ek die graagste?
Speel die môrespeletjie
Ons maak seker

Ons lees ’n storie
Ons lees ’n storie
Dink na oor die karakters
Skryf ’n storie met geloofwaardige karakters
Jacob gee moed op
Wat vertel die storie ons nog?
Beplan ’n storie
Dit het ’n rukkie vantevore gebeur

Ons lees vir inligting
Onderhoud met ’n sokkerster
Sokker, sokker, net waar jy kyk
Die geskiedenis van sokker
Skryf ‘n inligtingsteks
Beskrywende taal
Alles hang af van die weer
Die watersiklus
Skryf ’n inligtingsteks
Wat wys vanaand?
Ek ken my werk!