Posted on

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Natuurlike getalle en eienskappe van getalle
Veelvoude en faktore
Eksponente
Heelgetalle en patrone
Gewone breuke
Persentasies en desimale breuke
Inset en uitset
Algebra
Grafieke
Finansiële wiskunde
Meetkundige figure
Transformasies
Meetkundige objekte

Omtrek en oppervlakte
Volume en buite-oppervlakte
Data
Reële getalle, rasionale getalle en irrasionale getalle
Faktorisering
Verhouding, eweredigheid en spoed
Wat is direkte eweredigheid?
Omgekeerde eweredigheid
Finansies – Begroting, lenings en rente
Finansies – Huurkoop
Finansies – Wisselkoerse
Finansies – Kommissie en huurgeld

Eienskappe van getalle
Optelling en aftrekking van breuke
Optelling en aftrekking van breuke wat vierkante, kubusse, vierkantswortels en derdemagswortels insluit
Vermenigvuldiging van gewone breuke
Deling van breuke
Persentasies
Gewone breuke, desimale breuke en persentasies
Optelling, aftrekking en afronding van desimale breuke
Veelvoudige bewerkings met desimale
Bereken vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels

Bereken nog vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels
Eksponentvorm
Eksponentwette: am × an = am+n
Eksponentwette: am ÷ an = am-n
Eksponentwette: am ÷ an = am-n as m < n
Eksponentwette: a0 = 1 en (a × t)n = antn
Toepassing van die eksponentwette

Kwartaal 2
Meetkundige en numeriese patrone
Optelling en aftrekking van gelyksoortige terme
Die produk van ’n monoom en binoom of trinoom
Die produk van twee binome
Meer oor die produk van twee binome
Deel monome en binome
Substitusie
Faktoriseer algebraïese uitdrukkings
Deel ’n trinoom en polinoom deur ’n monoom

Lineêre vergelykings wat breuke bevat
Los vergelykings op in die vorm: ’n produk van faktore is gelyk aan nul
Konstrueer hoeke en poligone deur ’n gradeboog te gebruik
Gebruik ’n passer
Konstruksie van driehoeke
Konstruering van vierhoeke (tetragone)
Reëlmatige en onreëlmatige poligone
Konstrueer ‘n seshoek
Konstruksie van ‘n vyfhoek
Konstruksie van ‘n agthoek
Binnehoeke van ‘n driehoek

Driehoeke
Poligone
Gelyksoortige driehoeke
Kongruente driehoeke
Lyne en hoeke
Komplementêre en supplementêre hoeke
Snylyne
Pare hoeke
Toepassing van meetkundige figure en lyne
Pythagoras se stelling

Meer omtrent die stelling van Pythagoras
Omtrek van ‘n vierkant en reghoek; oppervlakte van ‘n vierkant en reghoek
Oppervlakte van ‘n driehoek
Oppervlakte van parallelogramme en trapesiums
Oppervlakte van ‘n rombus en ‘n vlieër
Oppervlakte van ‘n sirkel

Posted on

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Doen berekeninge
Veelvoude en faktore
Eksponente
Heelgetalle
Gewone breuke
Persentasies en desimale breuke
Inset en uitset
Algebraïese uitdrukkings en vergelykings
Grafieke
Finansiële wiskunde
Meetkundige figure

Transformasies
Meetkunde
Omtrek en oppervlakte
Volume en oppervlakte
Data
Telgetal, natuurlike getalle en heelgetalle
Kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe
Faktore, priemfaktore en faktorisering
Veelvoude en die kleinste gemene veelvoud
Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud van drie-syfergetalle
Finansies – profyt, verlies en afslag

Finansies – begroting
Finansies – lenings en rente
Finansies – huurkoop
Finansies – wisselkoerse
Getallerye met heelgetalle
Berekeninge met veelvoudige bewerkings
Eienskappe van getalle en heelgetalle
Kwadraatgetalle, derdemagte en nog eksponente
Kwadraatgetalle en vierkantswortels

Verteenwoordig vierkantswortels
Derdemagte en wortels
Stel derdemagswortels voor
Wetenskaplike notasie
Wet van eksponente: xm × xn = xm + n
Wet van eksponente: xm ÷ xn = xm – n
Nog wette van eksponente: (xm)n = xmn
Wette van eksponente: (x0) = 1
Berekeninge met eksponente

Kwartaal 2
Berekeninge met veelvoudige bewerkinge (vierkante en derdemagte, vierkants- en derdemagswortels)
Nog berekeninge met esponente
Numeriese patrone
Inset- en uitsetwaardes
Algebraïese woordeskat
Soortgelyke terme: heelgetalle
Skryf van getallesinne
Stel algebraïese vergelykings op
Optellingsinverse en omgekeerde
Balanseer die vergelyking
Vervanging

Algebraïese vergelyking
Probleemoplossing
Deel monome, binome en trinome deur heelgetalle of monome
Vereenvoudig algebraïese uitdrukkings
Bereken die kwadraatgetalle en vierkantswortels van enkel algebraïese terme
Veelvoudige bewerkings: rasionale getalle
Deelbewerkings
Maak geometriese figure
Maak met ’n gradeboog
Parallelle en loodregte lyne
Maak hoeke en ’n driehoek

Die som van die binnehoeke van enige driehoek is gelyk aan 180 grade
Maak vierhoeke
Maak poligone
Poligone
Soortgelyke driehoeke
Kongruente driehoeke
Soortgelyke-driehoekprobleme
Vierhoeke, driehoeke en hoeke
Poligone en vierhoeke
Diagonale
Vierhoeke, hoeke en diagramme
Parallelle en loodregte lyne
Hoekpare
Probleme
Raaiselpret met geometriese figure

Posted on

Gr. 7 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 7 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 7 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 7 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 7 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 7 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Verteenwoordig negesyfergetalle
Vergelyk en orden natuurlike getalle
Priemgetal
Rondaftotdienaaste5,10,100 en 1000
Berekening van natuurlike getalle
Faktore en veelvoude
Breuke
Desimale
Patrone
Tweedimensionele en driedimensionele objekte
Transformasies
Area, omtrek en volume

Tyd
Temperatuur, lengte, massa en kapasiteit
Waarskynlikheid
Data
Kommutatiewe eienskap van optelling en vermenigvuldiging
Assosiatiewe eienskap van optelling en vermenigvuldiging
Distributiewe eienskap van vermenigvuldiging oor optelling
Nul as die identiteit van optelling en een as die identiteit van vermenigvuldiging
Veelvoude
Deelbaarheid en faktore
Verhouding

Geld in Suid-Afrika
Koers
Finansies – wins, verlies en afslag
Finansies –Begroting
Finansies – lenings en rente
Finansies
Kwadraatgetalle en derdemagte
Vierkants- en derdemagswortels
Eksponensiaalnotasie
Skat en bereken eksponente
Skat en bereken nog eksponente
Getalle in eksponensiaalvorm
Konstruksie van geometriese objekte
Hoeke en sye

Kwartaal 2
Grootte van hoeke
Gebruik van ’n gradeboog
Parallelle en loodregte lyne
Konstrueer hoeke en ’n driehoek
Sirkels
Driehoeke
Poligone
Kongruente en gelykvormige vorms
Breuke
Ekwivalente breuke

Eenvoudigste vorm
Tel gewone breuke met dieselfde en verskillende noemers bymekaar
Vermenigvuldig eenheidsbreuke met eenheidsbreuke
Vermenigvuldiging van gewone breuke met dieselfde en verskillende noemers
Vermenigvuldig natuurlike getalle met gewone breuke
Vermenigvuldig gewone breuke en vereenvoudig
Los breukprobleme op
Los meer breukprobleme op
Breuke, desimale en persentasies
Persentasie verhoging en verlaging
Plekwaarde, ordening en vergelyking van desimale
Skryf gewone breuke as desimale

Desimale breuke
Optelling en aftrekking met desimale breuke
Vermenigvuldiging van desimale breuke
Deling, afronding en vloeidiagramme
Vloeidiagramme
Tabelle
Inset- en Uitsetwaardes
Omtrek en oppervlakte
Oppervlakte van driehoeke
Meer oor oppervlakte van driehoeke
Omsetting van oppervlakte
Om die volume van kubusse te verstaan

Volume van kubusse
Volume van groot reghoekige prismas
Volume van reghoekige prismas alweer
Volumeprobleme
Volume en kapasiteit
Buiteoppervlakte van ’n kubus
Buiteoppervlakte van reghoekige prismas
Buiteoppervlakte-probleemoplossing

Posted on

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Basis-tien-gebaseerde tel
Getalle 0 tot 100 000
Optelling en aftrekking
Vermenigvuldiging en veelvoude
Deling en faktore
Bewerkings
Verhoudings en koers
Breake
Geld en breuke
Partytjietyd met breuke
Hoe ver en hoe lank?
Oppervlakte

Volume
Massa
2D-vorms en 3D-voorwerpe
Vorms
Datahantering
Hoeveel kan jy tel? Getalle 0 tot 10 000
Getalle 0 tot 100 000
Nog getalle 0 tot 100 000
Eienskappe van getalle
Nog eienskappe van getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle
Aftrekking tot 5-syfer getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle

Breuknotasies
Ekwivalente breuke en nog meer
Optelling en aftrekking van breuke
Nog optelling en aftrekking van breuke
Persentasies en breuke
Persentasies en desimale
Tyd
Meer tyd
2D vorms en sye
Sirkels

Kwartaal 2
Frekwensie tabelle
Gemiddeld, mediaan en modus
Lees en interpreteer die staafgrafieke en sirkelgrafieke
Vraelyste
Alles oor getalpatrone
Getalle van 0 tot 200 000
Afronding
Afronding tot die naaste 5
Vermenigvuldiging en priemfaktore
Vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap

Meer oor vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap
Vermenigvuldiging deur van uitgebreide notasie en die vertikale kolommetode gebruik te maak
Vermenigvuldiging en afronding
3D-voorwerpe
Beskrywing van 3D-voorwerpe
Meetkundige patrone
Beskrywing van meetkundige patrone
Meetkundige patrone en tabelle
Refleksie simmetrie
Deel- en groepeerprobleme
Koers

Verhouding
Faktore
Groepering en verdeling
Deling
Deling: Veelvuldige bewerkings op heelgetalle met of sonder hakkies
Breuke deur meting
Breuke
Meer breuke
Desimale notasie
Tyd in desimale vorm
Geld

Optelling en aftrekking van desimale
Nog optelling en aftrekking van desimale
Plekwaarde van syfers tot ten mistens twee desimale plekke
Vergelyk en orden desimale faktore tot minstens twee desimale plekke
Vermenigvuldiging met desimale
Volume en kapasiteit
Skatting, meting en rekord van kapasiteit
Milliliters tot kiloliters